Skip to content Skip to footer

İzmir Reklamcılar Derneği Tüzüğü

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı
Madde 1.

“İzmir Reklamcılar Derneği” adıyla bir dernek kurulmuştur.

Derneğin Merkezi
Madde 2.

Derneğin Merkezi İzmir’dedir.

 1. Derneğin Amaç ve Hedefleri; Bu Amaç ve Hedeflere Ulaşılması:

Madde 3.

Derneğin amaç ve hedefleri şunlardır:
İzmir Reklamcılar Derneği, günümüzde ekonominin ve toplumun değişen ve gelişen ihtiyaçlarını pazarlama iletişiminde karşılayabilmek ortak bağıyla birleşen, kişilik itibariyle ve ticari yönden saygın üyelerden oluşan, kar amacı taşımayan bir kuruluştur.

Dernek şu amaç ve hedefleri gözetir:

 1. Her üyenin kişisel ehliyetini artırmak ve yeterliliğini daha da geliştirmek için, üyeler arasında bilgi, tecrübe ve düşünce değişimine olanak hazırlamak.
 2. Reklam standart ve uygulamalarını geliştirmek; başka kuruluşlarla işbirliği yoluyla iletişim sektörünün bir bütün olarak gelişmelerden yararlanmasını sağlamak.
 3. Yeni eğilimlerin, olanakların, tekniklerin ve metodolojilerin araştırma yapılmasını gerektirdiği durumlarda, inceleme ve çözümleme çalışmalarını başlatmak.
  (Derneğin faaliyet ve hizmetleri koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda olacaktır. Reklamverenleri, reklam, medya ve pazarlama iletişimi ajanslarını ve reklam mecralarını temsil eden kuruluşların mevcut olduğu ve etkili faaliyet gösterdiği alanlarda Reklamcılar Derneği’nin rolü, üyeleri arasında her zaman teşvik ettiği yüksek standart ve ilkeleri örneklendirecek çalışmalar yapmak ve kuruluşlarla işbirliğine gitmektir. Böyle uzmanlaşmış kuruluşların bulunmadığı veya etkili faaliyet göstermedikleri durumlarda, İzmir Reklamcılar Derneği, pazarlama iletişiminin ticari ve toplumsal rolleri konusunda hakem, uzlaştırıcı ve danışman olarak hizmet sunar.
  Derneğin rolü ve sunduğu hizmetler, aşağıdaki başlıklarla daha açıklayıcı bir biçimde ortaya konabilir:

Mesleki Uygulamalar
ç. Milletlerarası Ticaret Odası’nın, The European Association of Communications Agencies’in (E.A.C.A) meydana getirdiği ve İzmir Ticaret Odası’nın kabul ve ilan ettiği reklam etik ile uygulama standartları ile uyum içinde bulunan ulusal ve uluslararası reklam etik yasaları ve uygulama esaslarına uyulmasını teşvik etmek;

Pazarlama iletişimi ile ilgili konulara ilişkin olarak yurt içinde forum, seminer, konferans gibi çeşitli çalışma toplantıları yoluyla üyeler ve toplumun ilgili kişileri arasında haberleşmeyi, bilgi alışverişini ve elde edilen tecrübelerin amaçlar doğrultusunda ortak kullanılmasını sağlamak; uluslararası alanda düzenlenen bu tür toplantılara katılmak;

Pazarlama iletişiminin kurum olarak geliştirilmesi ve önemsenmesi amacıyla sektörün tüm aktörlerinin bir araya gelip güçbirliği yapmalarını sağlayacak pazarlama iletişimi merkezi oluşturmak. Bu oluşumun platform biçiminde ve işbirliği anlayışıyla yürümesine öncülük etmek.

 1. Gençlerin iletişim mesleğine ilgi duymalarını teşvik etmek;
 2. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım toplar.
 3. Pazarlama iletişimi konusunda eğitim, öğretim ve bilgilendirmeye yardımcı olmak;
 4. Üyelerine yararlı haber ve bilgiler sağlamak.

Topluma ve Tüketiciye Karşı Sorumluluklar

 1. Tüketiciye karşı daima sorumluluk duygusuyla davranmak, onları kendi yararları doğrultusunda bilgilendirmek ve ilgilerini ayakta tutmak; gerektiğinde, eğer varsa, tüketiciyi koruma kuruluşlarıyla işbirliği yapmak;

ı. Toplumsal ve kurumsal konularla ilgili iletişim ihtiyaçlarını incelemek, eğer mümkün ise ve pratik yararlar taşıyorsa, bu konuların yürütülmesi için mecralarla işbirliği yapılmasını sağlamak.

Hakem ve uzlaştırıcı olarak

 1. Reklamcılık mesleğine itibarını kazandırmak ve bu itibarı korumak için ortak bir tutum tespit etmek ve reklamcılığa karşı haksız hücumlarda ve kısıtlama eğilimleri ve yasal düzenlemeler ortaya çıktığında sözcülük etmek; bunun yanı sıra üyelerinin ortak çıkarını yargı yoluyla korumak için onları temsilen dava açmak;
 2. Araştırma, uluslararası pazarlama prosedürü ve kuralları ile yürürlükteki reklamcılık uygulamaları gibi konularda tavsiyelerde bulunmak;
 3. Reklamveren ve reklam, medya ve pazarlama iletişimi ajansları ve reklam mecrası temsilcilerinin objektif ortamlarda buluşarak ortak sorunların görüşebilecekleri bir sürekli forum kurmak.

Kamu Kuruluşlarıyla İlişkilerde:

 1. Pazarlama iletişiminin rolü konusunda görüş ve bilgilerini artırmak için resmi görevli ve daireler nezdinde etkili işbirliği ve irtibat önerileri sunmak;
 2. Reklamla ilgili vergilendirmeler, TRT reklam esasları, reklamların denetlenmesi ve bunun gibi uzmanlık isteyen konularda devlet ve hükümet görevlileriyle her anlamda işbirliği ve irtibat önerileri sunmak.

Dernek yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek, hedeflere ulaşmak için, ayrıca:

 1. Pazarlama İletişimi ilgili yerli ve yabancı yayınları izler.
 2. Pazarlama iletişimini geliştirmek için dergi, kitap ve benzeri eserleri yayınlar, arşiv oluşturur, sergiler düzenler, yarışmalar açar.

ö. Taşınmaz mal alabilir, üzerine yükümlülük koyabilir, gereksiniminden fazlasını satabilir, bağış kabul edebilir.

 1. Organların, görevlilerin görevlerinin, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi, eşyürütümü, üyeler arasındaki dayanışmanın güçlendirilip disiplinin sağlanması, çalışma planı ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirilmesi, gelirin toplanıp giderlerin yapılmasında uygulanacak kurallar, sosyal yardımlar ve pazarlama iletişimini ilgilendiren tüm konularda Genel Kurul kararından geçmek şartıyla yönetmelik ve yönergeler hazırlar.
 2. Pazarlama iletişiminin ülke ekonomisi içindeki öneminin, toplumsal işlevinin ve pazarlama iletişimi bilincinin Türkiye çapında yerleştirilip geliştirilmesi için Derneği; yasama ve yürütme organlarını etkileyecek ve buralarda alınacak kararların oluşumuna katkıda bulunabilecek yasal statüye kavuşturmak.
 3. Dernek;
 • Başta pazarlama iletişimi alanında meslek eğitimi ve araştırma olmak üzere, pazarlama iletişimiyle ilgili her konuda faaliyette bulunmayı amaçlayan kurulmuş ve kurulacak vakıflara katılabilir. Bunun için tahsis edilecek mal varlığı ve yapılması gereken harcama ve ödentiler Dernek fonlarından karşılanır
 • Derneğin amacı ile ilgili bulunan derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile platformlar oluşturabilir..
 • Platformun giderlerine katılabilir, diğer üyeleri ile karşılıklı maddi yardımlaşmada bulunabilir. Platform faaliyetleriyle ilgili olarak üçüncü kişilerden gelir ya da bağış sağlayabilir.
 • Dernek, Dernekler Kanunu’nun 5., 10. ve 21. maddelerine uygun olarak çalışma alanı ile ilgili yurtdışındaki dernek, birlik vb. kuruluşlara katılabilir. Onlarla ortak faaliyette bulunabilir. Yurtdışında temsilcilik, şube açabilir, üyesi ya da ilişkisi olduğu bu kuruluşlarla karşılıklı maddi yardımlaşmada bulunabilir.

III. Derneğin Kurucu Üyeleri:

Madde 4.

Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları, uyruk ve ikametgahları aşağıda gösterilmiştir:

Adı SoyadıMeslek veya SanatıUyruğuİkematgahı
M. Nuri ErdemReklamcıT.C.1388 Sok. No. 6/14 İzmir
İ. Hakkı SalReklamcıT.C.1379 Sok. No.8 D. 10 İzmir
M. Kazım TarkanReklamcıT.C.(VEFAT)
A. Sedat CandaşReklamcıT.C.11 Sok. No.13/21 İzmir
Fatih TunaReklamcıT.C.15/2 Sok. No. 3/2 İzmir
A. Yılmaz ÇetinerReklamcıT.C.264/1 Sok. No.11/5 İzmir
Taylan ÇamdorukReklamcıT.C.(VEFAT)
Özen AkyuntReklamcıT.C.2031 Sok. No.7/19 Karşıyaka/İzmir
Sacit TürkanReklamcıT.C.1851 Sok. No.7/2 Karşıyaka/İzmir

Madde 5.

Derneğin Logosu

Derneğin logosu, kırmızı renk tonunda derneğin adının kısaltması olan “ird” den oluşan bir kompozisyon olup alağıda gösterilmiştir.

Dernek amblemi, Yönetim Kurulu’nun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

 1. Derneğe Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma:

Üye Olma

Madde 6.

Gerçek Kişi Üyeliği

Derneğe üye olacak gerçek kişinin ve mensubu olduğu ajansın ayrı ayrı aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir.

a)Üye adayının mensup olduğu kuruluşta bulunması gereken nitelikler:

 • İletişim stratejisi ve planlaması, reklam yaratımı, sağlık iletişimi, tasarım, dijital, BTL, medya stratejisi, medya planlaması ve satın alınması vb uzmanlaşmış ajans hizmetlerinden birini ya da birkaçını vermek üzere yapılanmış bir şirket olması,
 • Ege Bölgesi’nde kurulu ve en az iki yıldır faaliyette bulunuyor olması,
 • Ajansın brüt gelir ve çalıştırdığı eleman sayısı bakımından Üyelik Yönetmeliği’nde belirtilen makul ve uygun büyüklükte olması, (en az 4 kişilik kadro ve 100.000 TL’lık brüt gelir)
 • Mali denetim raporu, medya bonservisi, banka değerlendirmesi ve benzeri belgelerle finansal durumun sağlamlığını kanıtlayabilmesi,
 • Meslektaşlarının gözünde ve bölge ölçeğinde bir reklam kampanyasını yürütebilmede yeterli olduğunun Yönetim Kurulu’nca kabul edilmesi,
 1. b) Üye olacak kişide bulunması gereken nitelikler:
 • Yukarıdaki niteliklere sahip kuruluş veya kuruluşlarda toplam olarak en az üç yıldır çalışmakta olması,
 • Çalıştığı ajansta hissedar veya Yönetim Kurulu/Müdürler Kurulu üyesi veya imza yetkisine sahip üst düzey yönetici olması,

Tüzel Kişi Üyeliği

(a) bendindeki niteliklere sahip olan ajanslarda tüzel kişi olarak Derneğe üye olabilir.

Tüzel kişinin üyelikten doğan hakları tayin edeceği temsilcisi tarafından kullanılır. Bu temsilci Yönetim Kurulu Başkanı veya asıl mesleği reklamcılık olan ve en az beş yıllık meslek kıdemi bulunan çalışanlardan olur. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi temsilcisi yeniden belirlenir.

Yukarıdaki niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişi, Dernek amaç ve hedeflerini benimsediğini, ayrıca üyelik ödentisini yükümlendiğini yazılı olarak bildirir. Üyelik Kurulu ve Yönetim Kurulu dışında, üç ayrı üç Dernek üyesinin teklifi ve Üyelik Kurulu’nun salt çoğunluğunun olumlu görüşü üzerine Yönetim Kurulu’nun üçte iki çoğunluğunun kararı ile üye olması gerçekleşir.

Üyelik Kurulu görüşünü bildirmek için, aday hakkında gerekli gördüğü takdirde Dernek üyelerinden bilgi isteyebilir.

Üyelik için yapılan başvuruları Yönetim Kurulu en geç otuz gün içinde karara bağlar.

Üyelik için gerekli koşullara sahip olunsa da Dernek, başvuran tüzel veya gerçek kişiyi üye kabul etmeye zorlanamaz.

Sekizinci maddede sayılan haller nedeniyle üyeliği sona erenler yeniden üye olmak için başvurabilirler. Bu başvuru, üye ve/veya ajans için aranan koşulların var olup olmadığı açısından üyeliğe giriş yöntemi ile değerlendirilerek karara bağlanır.

Halen Dernek üyesi olanların yeni bir ajans kurmaları halinde yalnızca iki yıllık faaliyet koşulu aranmaz.

Üyeler Dernek içinde ve ilişkin faaliyetlerde eşit haklara sahiptirler. Üyelik Kurulu’nun ve Yönetim Kurulu’nun yukarıda belirtilen oranlardaki olumlu kararları ile reklamveren, reklam mecrası ve üniversite mensuplarından çalışmaları pazarlama iletişimiyle ilişkili kişiler, reklamcılık mesleğini uygulamayı bırakan üyeler Derneğe onur üyesi olarak kabul edilebilir. Derneğin gelişmesine emeği geçmiş eski Dernek Başkanları’na bu katkı ve başarıları dolayısıyla Genel Kurul kararı ile “Onursal Başkan” unvanı verilebilir.

Sektör örgütlerinde aktif görev üstlenmiş, reklam kariyeri 20 yılı aşkın, meslek yaşamı sona ermiş veya süren İRD üyelerinin, bilabedel “Yaşam Boyu Üyelik” statüsü kazanabilir; bu isimleri azami 3 üye/yıl olmak üzere belirleme yetkisi İRD Yönetim Kurulu’ndadır.

Üyelikten Çıkma

Madde 6.

Üyeler, yazılı olarak bildirmek kaydıyla Dernek’ten çıkma hakkına sahiptirler.

Çıkarılma

Madde 7.

 1. a) Derneğin amaçlarına aykırı hareket eden, Derneğin ve mesleğin onuru ile bağdaşmayacak hareketlerde bulunan, Tüzük’te belirtilen reklam etik yasaları ve uygulama esasları uyarınca özdenetim organlarınca verilen kararlara uymayan üyeler Disiplin Kurulu’nun olumlu görüşü alınarak, Yönetim Kurulu kararı ile hareketinin ağırlığına göre uyarma cezası ile cezalandırılır veya Dernek’ten çıkarılır.

üyelikten çıkarılan her üyenin çıkarılma kararına itiraz hakkı vardır.

 1. b) Her yıl belirlenen üyelik ödentisini ödemesi gereken tarihlerde ödemeyen üyeler Yönetim Kurulu kararı ile Dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

Tekrar üye olmak için başvururlarsa; borçlarını, ödemeleri gerektiği tarihten itibaren reeskont faizi oranında uygulanacak gecikme zammı ile birlikte ödemedikçe, üyeliğe kabul edilmezler.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 8.

Üyenin veya mensup olunan ajansın aranan nitelikleri kaybetmesi ya da gerçek kişi üyenin bu niteliklere sahip bulunmayan bir ajansa geçmesi veya reklamcılık mesleğini uygulamayı bırakması hallerinde, üyelik kendiliğinden düşer. Yukarıdaki durumların gerçekleştiği Yönetim Kurulu’nca tespit edilir ve ilgiliye duyurulur.

Üyeliğin Sona Ermesi

 1. Derneğin Organları

Madde 9.

Derneğin Organları Şunlardır:

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetim Kurulu
 • Disiplin Kurulu
 • Üyelik Kurulu

Genel Kurul

Kuruluşu

Madde 10.

Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup, asıl üyelerden oluşur. Ön üyeler ve onur üyeleri oy hakkı olmaksızın gözlemci olarak Genel Kurul’a katılabilirler.

Olağan Toplantıya çağrı ve toplantı yeter sayısı

Madde 11.

Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul, iki yılda bir Kasım ayı içinde Yönetim Kurulu’nun en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Olağanüstü Toplantı

Madde 12.

Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Toplantının Yapılış Usulü

Madde 13.

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun; tüzük değişikliği ve Dernek feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları yanına imzalarını koyarak toplantı yerine girerler. Derneğe borçlu olanlar, Genel Kurul toplantısına katılamazlar.

Yetersayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek için bir başkan, bir başkan vekili ve bir yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi Divan Başkanı’na aittir. Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Karar Almak İçin Gerekli Çoğunluk

Madde 14.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Tüzük Değişikliği

Madde 15.

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurul’da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 16.

 1. A) Genel Olarak:

Dernek organlarını seçer ve Derneğin diğer bir organına verilmemiş işleri görür. Genel Kurul Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

 1. B) Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır:
 • Dernek organlarının asıl üyeler arasından seçimi,
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun aklanması,
 • Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,
 • Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 • Derneğin Vakıf kurması ya da kurulmuş vakıflara katılması
 • Derneğin feshi,
 • Derneğe giriş ödentisi ile yıllık üye ödenti miktarının ve ödeme yönteminin belirlenmesi,
 • Mevzuatta ve Dernek Tüzüğü’nde, Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yapılması.

Kuruluşu

Madde 17.

Yönetim Kurulu yedi asıl ve beş yedek olmak üzere Genel Kurul tarafından ve üyeler arasından iki yıl süre için gizli oyla seçilir.

İş Bölümü

Madde 18.

Yönetim Kurulu’na seçilen üyeler, Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölümü yaparak bir Başkan, bir Asbaşkan, bir Genel Sekreter, bir Sayman ve üç üye belirler.

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu’nun Görevleri

Madde 19.

Reklamcılar Derneği ve Reklamcılar Derneği İktisadi İşletmesi adına Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
 • Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
 • Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak
 • Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
 • Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak
 • Her faaliyet yılı sonunda Derneğin bilanço ve gelir tablosu ile, Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek, toplandığında Genel Kurul’a sunmak
 • Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak, bütçenin uygulanmasını sağlamak
 • Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek
 • Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak
 • Mevzuatın ve Dernek Tüzüğü’nün kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak
 • Derneğin uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunması, yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hakkında karar vermek
 • maddenin (d) bendi gereğince pazarlama iletişimi merkezi ve (s) bendi gereğince platform oluşturulması ve bu platformların yürütme kurullarında görevlendirilecek Yönetim Kurulu üyeleri hakkında karar vermek

Denetim Kurulu

Denetim Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri

Madde 20

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin İç Denetimi

Madde 21

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Disiplin Kurulu

Madde 22

Dernek üyeleri veya Dernek ile üyeler arasında çıkabilecek çekişmeleri gidermek ve gerektiğinde Dernek’ten çıkartma kararı için görüş bildirmek üzere iki yıl için üç kişilik Disiplin Kurulu kurulur.

Disiplin Kurulu, Genel Kurul’un açık oylama ile seçeceği üç asıl üyeden oluşur. Asıl üyeliklerde boşalma olması halinde yerlerini doldurmak üzere üç de yedek üye seçilir.

Üyelik Kurulu

Madde 23

Üyelik Kurulu; Asbaşkan’ın başkanlığında, Genel Kurul’un iki yıl için açık oylama ile seçeceği iki asıl üyeden oluşur. Asıl üyeliklerde boşalma olması halinde yerlerini doldurmak üzere iki de yedek üye seçilir.

Görevleri

Madde 24

Üyelik Kurulu, Derneğe üye olmak için başvuranlar hakkında, Tüzük ve Üyelik Yönetmeliği uyarınca gereken araştırmayı yapar. Üyelik Kurulu, Derneğe yapılan başvuruların aktarılması üzerine, en çok otuz gün içinde gerekli araştırmayı yapıp vardığı sonucu yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirir.

 1. Derneğin Gelirleri ve Mali Hükümler:

Gelirler

Madde 25

Derneğin gelirleri şunlardır:

 1. a) Giriş Ödentisi:İster gerçek kişi ister tüzel kişi olsun, Derneğe üye olan her kişiden bir defaya mahsus olmak üzere giriş ödentisi alınır. Ancak Derneğe üye olan kişilerin mensup olduğu ajansların üyeliğinde veya Derneğe üye olan ajanslara mensup kişilerin üyeliğinde ‘giriş ödentisi’ alınmaz.

Dernek tüzel kişi üyesi konumundaki bir ajansın mensubu olan gerçek üye, ajansından ayrılır ve bir ajans kurarsa yeni ajansın Derneğe üye olması durumunda giriş ödentisi alınır.

Hisse yapısı değişerek ya da değişmeden sadece ticari unvanın değişmesi, üyenin yeniden giriş ödentisi vermesini gerektirmez.

Giriş Ödentisi gerçek ve tüzel kişi üye için eşittir.

 1. b) Yıllık Üye Ödentisi:Gerçek ve tüzel kişi üyeler için eşittir.
 2. c) Giriş ve yıllık ödenti miktarları ile ödeme biçimleri, her yıl Genel Kurul’ca karara bağlanır.
 3. d) Diğer gelirler:
 • İletişim sektörünün ve mesleki yeterliliklerinin arttırılması için üyelerinin bilgilendirilmesi amacıyla Dernek yayınlarından ve Dernekçe yapılan veya yaptırılan araştırmalar ile diğer kaynaklardan sağlanan bilgilerin dağıtımından elde edilen gelirler ile tertiplenen yarışmalara katılım, piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 • Derneğin nakit, menkul kıymet ve mal varlığından elde edilen gelirler ve faizler.
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 • Dernekler Kanunu’nun 10. maddesi gereğince alınacak yardımlar ve 25. maddesi gereğince oluşturulan platform çalışmaları nedeniyle dernek, vakıf, sendika ve benzeri kuruluşlardan ve faaliyetlerle ilgili üçüncü kişilerden sağlanacak gelirler.Uluslararası ve ulusal fonlar, yayın satışı, eğitim gelirleri.

Sorumluluk

Madde 26

Zorlayıcı sebepler dışında Derneğin para ve mallarının korunması konusunda gereken özeni göstermeyen Yönetim Kurulu, doğan zarardan aralarında dayanışmalı olarak sorumludur. Zararı ödeyen(ler)in, kusurlu üyeye rücu hakkı saklıdır.

Derneğin Defter Tutma, Beyanname Verilmesi ve Bildirim Yükümlülüğü

Madde 27

Dernek defterlerinin tutulması, gelir ve gider belgeleri, beyanname verilmesi, bildirim yükümlülüğü konularında Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin biçimi, bastırılması ve kontrolü, deftere kaydı, kullanımı, gelir tahsilinde yetki belgesi gelirlerin teslim edilmesi konularında Dernekler Yönetmeliğinin 42 – 47. Maddeleri uygulanır.

Dernekler Yönetmeliğin 32. maddesinde yazılı aşağıdaki defterler tutulur :

 • Karar defteri
 • Üye kayıt defteri
 • Evrak kayıt defteri
 • Demirbaş defteri
 • İşletme hesabı defteri
 • Alındı belgesi kayıt defteri

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 28

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 • Derneğin Feshi

Madde 29

Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.

Tasviye İşlemleri

Madde 30

Genel Kurul’ca fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “Tasfiye Halinde İzmir Reklamcılar Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, aynı alanda faaliyet gösteren başka bir Derneğe/Vakfa veya Türk Eğitim Vakfı’na devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasından sonra tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 31

Bu tüzükte belirtilmemiş konularda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu BaşkanıAsbaşkanGenel SekreterSayman Üye
Yiğit SalEsin TürkanTurusan ÇinerMustafa Türkan
Yönetim Kurulu ÜyesiYönetim Kurulu ÜyesiYönetim Kurulu Üyesi
Serkan SaysenSerdar CeylanDündar Aytaç Dinler