Üyeler A-Z Tam liste Üyelik şartları Üyelik formu

ÜYELİK ŞARTLARI

İzmir’de kurulu, birden fazla medyada hizmet verebilecek yetenek ve tecrübeye sahip bir reklam ajansında (veya ajanslarında) yönetici kademesinde çalışan, en az 3 yıl sürekli mesleki tecrübeye sahip, dernek amaç ve hedeflerini benimsediğini, ayrıca üyelik ödentisini yükümlendiğini yazılı olarak bildiren, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, onsekiz yaşını bitirmiş, ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezasına mahkum olmayan ve yüz kızartıcı suçlardan yahut kurulması yasaklanan dernekleri kurmak veya idare etmek suçlarından birinden kesin olarak hüküm giymemiş, biri en az beş yılı tamamlamış üye olmak kaydıyla üç ayrı reklam ajansından üç üyenin teklifi ve üyelik kurulunun en az salt çoğunluğunun olumlu görüşü üzerine, Yönetim Kurulu’nun en az üçte iki çoğunluğunun kararı ile asıl üye olurlar. Üyelik için yapılan başvuruları Yönetim Kurulu en geç otuz gün içinde karara bağlar. Asıl üyeler dernek içinde ve ilişkin faaliyetlerde eşit haklara sahiptirler.

Onur üyesi: Üyelik Kurulu'nun ve Yönetim Kurulu'nun Tüzük’te yer alan 5. Madde'de belirtilen oranlardaki olumlu kararları ile reklamveren, reklam mecrası ve üniversite mensuplarından çalışmaları reklamla ilişkili kişiler, reklamcılık mesleğini uygulamayı bırakan üyeler derneğe onur üyesi olarak kabul edilebilirler. Onur üyesi Türk vatandaşı ya da yabancı için ikamet şartı aranmaz.